Venue

Kelab Shah Alam Selangor

No. 1A Jalan Aerobik 13/43, 40704 Shah Alam